Профил на купувача

26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет "Инженеринг (проектиране и строителство) на рехабилитация на улична мрежа в община Казанлък” с обособени позиции: 1. Рехабилитация на улична мрежа в с. Хаджидимитрово; 2. Рехабилитация на улична мрежа в с. Долно Изворово.

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Изграждане на „Централен парк и зелена площ в село Бата, Община Поморие”

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Рехабилитация на улици в град Летница“

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Благоустрояване на парк „Кедикчал”, село Равен, община Момчилград“

още ...
24.06.2014 г.

Публична покана Осигуряване на информация и публичност в рамките на проект “Качествени административни услуги към гражданите и бизнеса чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на инвестиционното проектиране”

още ...
24.06.2014 г.

Публична покана "Осигуряване на информация и публичност за нуждите на МИП по проекти, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет"

още ...
13.06.2014 г.

Покана за поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на МИП по проект „Повишаване на професионализма и ефективността на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране“

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10