Разпределение на функции

по координация и контрол, както и дейности по осъществяването на взаимодействие с административните структури и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на инвестиционното проектиране:

  • Дирекция „Устройствено планиране на територията"
  • Дирекция „Правила и норми за проектиране в строителството"
  • Дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти"
  • Дирекция „Жилищна политика и среда за обитаване"

  • Дирекция за национален строителен контрол
  • Агенция по геодезия, картография и кадастър
  • Дирекция „Инвестиционно проектиране"
  • Дирекция „Благоустройство"
  • Взаимоотношения и координация с българските общини и областни управи

Структура
Структура