Основни функции и цели за 2014 г. на Министерство на инвестиционното проектиране

I. Министерството на инвестиционното проектиране е създадено с цел да бъдат преодолени затрудненията в строителния и проектантски бранш, появили се в последните 15-20 години.

II. Основни задачи, които МИП трябва да реши:

1. Създаване на кадастрална карта за цялата страна. В момента 18 % от територията е покрита с кадастър, което поставя под съмнение защитеността на собствеността в страната. За целта е необходимо да се създаде кадастър от нов технологичен тип, на базата на SMART Geospatial Technologies, т.е изграждане на система от база данни за имотите, съдържаща информация за границите, уникален идентификационен номер, собственици и др. Създадена е работна група с представители на МИП, МЗ и МП за решаване на проблемите. Важността на темата е свързана със следните факти:

a) гаранция на собствеността на държавата, общините, фирмите и гражданите;

б) кадастърът е основа, върху която се развива всеки инвестиционен проект, той е условие за неговата техническа коректност;   

в) електронната система на кадастъра е част от концепцията и реализацията на електронното правителство в страната; 

2. Организация и методическо ръководство на общините за довършване на процеса за създаване на ОУП, без които инвестиционното проектиране след май 2014 година няма да бъде възможно. МИП е ангажирано да подпомогне финансирането на ОУ планове, да контролира развитието на процеса на изработването им и на тяхното качество. Основна задача е да се акцентира върху социалната значимост на тези проекти и да се неглижират лобистки интереси във фазата на урбанистична организация на средата. Основен метод на оценка на резултата ще бъде системно - структурният анализ, т.е влиянието на отделните урбанистични елементи върху цялостното развитие на общините в частност и на територията на страната.

3. Законодателни инициативи, свързани със създаване на модерна система от закони, които да регулират отношенията в строителните и проектантски процеси, като въведат сериозни административни облекчения, предвидимост и прозрачност на процедурите, равнопоставеност между участниците в процеса чрез избягване на монополните условия, заварени до сега. В това направление ще бъдат възприети закони от водещи европейски практики, обхващащи:

 • строително законодателствo; 
 • урбанистично законодателство; 
 • закон за геодезия и картография; 
 • закон за камарите на архитекти и инженери; 
 • закон за строителната камара; 
 • наредба за обществените поръчки в строителството; 
 • наредба за обществените поръчки в проектирането и др.  

Не на последно място по важност е намаляване на процента на незаконно строителство, чрез облекчаване на законодателните тежести и уеднаквяване на критериите за качество на проектите, проектната документация и строежите с тези от западноевропейските страни.

4. Работа по синхронизиране на нормативната уредба на страната с тази на ЕС, свързана с продължаване на въвеждането и актуализирането на EN (европейски норми), лицензиране на продукти и фирми производители. Новото е във въвеждането на BIM (Smart Building technologies) стандарт, като държавно изискване към проектантите, въвеждане на стандарти за устойчиво строителство и за екологично развитие на средата.

5. Издаване на разрешителни за строителство. Съгласно в момента действащия закон за устройство на територията, МИП е натоварено да издава разрешения за строителство при следните условия:

 • за обекти с обхват до една област, които са: а) определени с акт на Министерския съвет за обекти с национално значение и/или за национални обекти; б) строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства. Очевидно това са големи обекти, за които е необходима експертиза и това налага в повечето случаи взимане на решение от Националния експертен съвет към министерството. Този орган по никакъв начин не изземва правомощията на общините, които остават бенифициент по различните оперативни програми. Експертният съвет и дирекцията по инвестиционно проектиране са инструмент за постигане на качество на изработката на инвестиционните проекти. Тези органи са окомплектовани с добри и водещи специалисти, каквито в общия случай, особено в малките общини, няма. Основната задача на тези структури е допускане само на качествени проекти при големи и отговорни обекти, което е условие за безпроблемно строителство.

6. Изработване и реaлизиране на жилищната политика на правителството чрез:

а) актуализация на „Националната жилищна стратегия на Република България", приета с решение на МС № 395/ 14.05.2004 г. на МС. Тя определя стратегическите цели и направления за развитие на жилищната политика. Разработва се концепция за социално жилищно строителство.

б) подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд, който 97% е частна собственост, чрез: 

 • иницииране и разработване на законодателни промени и механизми, засягащи управлението на етажната собственост - предпоставки за извършване на операциите по саниране на сгради и общо подобряване средата за обитаване;
 • въвеждане на нова концепция за саниране на жилищни сгради, която се базира на комплексен подход, а не само на експертна ефективност, основана на топлоизолиране на фасадите;
 • създаване на фонд от социални жилища, чиито собственик са общините и/или държавата, чрез които да се задоволяват жилищни нужди на хора и семейства с ниски доходи;  
 • формиране на резерв от мобилни, сглобяеми жилища и подготовка на резервни терени, които да решават жилищни проблеми, следствие на бедствия и аварии;
 • изграждане на жилищен фонд за възрастни хора и за студенти, в съзвучие с  водещи практики. Създаване на структури за управление на социалния жилищен фонд като се прилагат принципите на така наречения " facility management ", иницииране на нов „Жилищен закон";
 • изработване и реализиране на национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в съзвучие с програмата за интегриране на ромските малцинства. Чрез тази програма се цели премахване на незаконно построените ромски гета, изграждане на приемлива среда за обитаване. Програмата се базира върху т. нар. „цивилизационен подход" за социализиране на ромските общности;
 • оказване на помощ на общински и районни администрации за осъществяване на жилищната политика в страната.

7. Политика за реализация на проекти в областта на изграждане и развитие на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на достъпността на средата, благоустрояване и осъществяване на проекти със социална значимост. В този смисъл МИП поддържа връзка с Генерална дирекция  „Регионални политики" на Европейската комисия като подпомага координацията с представители на общините, участващи в Комитета на регионите като консултативен орган, който представлява местните и регионалните власти в ЕС.

8. Към МИП е изградена структура, която се занимава с проблемите на ПЧП (публично частните партньорства). Разработва се нова законодателна база, която да регламентира отношенията и да освободи инициативата в това направление.

9. Министерството е натоварено да привлича инвестиции в областта на строителството за реализиране на проекти, които няма да бъдат финансирани от европейски програми или от държавния бюджет. Целта е да се подобри инвестиционният климат, да се ускори темпа  на усвояване на инвестиционния капитал.

Към МИП се води на подчинение националният строителен контрол, чиито функции се  обогатяват и с превантивна дейност, за избягване на незаконно строителство.

Дейността на МИП цели:

 • високо качество на проектите и строителните обекти; 
 • създаване на библиотека от чакащи финансирани обекти, които са с  висока  степен на социална значимост;
 • намаляване на безработицата в бранша чрез максимално усвояване на инвестициите и излизане на външни пазари със строителство, проектиране и строителни продукти; 
 • равнопоставеност на участниците в инвестиционния процес и преодоляване на монополните зависимости в строителния бранш; 
 • възстановяване на строителния и проектантски бранш; 
 • възвръщане на традиционни пазари за проектанти и строители чрез износ на интелектуален продукт и строителни услуги и умения; 
 • подобряване на социалния статус на участниците в процеса на инвестиционното проектиране и строителство като целта е изравняване на нивата с тези от развитите страни на ЕС; 
 • развитие на средата за работа и обитаване в посока устойчиво строителство и екологична среда; 
 • влияние върху процесите на формиране на кадри, необходими за проектантския и строителния бизнес.

MIP's main tasks

The Ministry of Investment Planning (MIP) was established for the first time under the government of Mr. Plamen Oresharski. Thus Mr. Ivan Danov, an architect and professor at the University for Architecture, Construction and Geodesy, was appointed Minister in May 2013.

The main goal of the MIP is to help the Bulgarian construction companies to overcome certain difficulties accumulated during the last 20 years, after the change of the political system.

The staff of MIP is currently working on a thorough analysis of the situation in the construction sector and an overview will be presented along with certain propositions and ideas.

MIP's main tasks are: 

 • Creation of a cadastral map of the country. Currently just around 18% of the Bulgarian territory is covered by a cadastral map;
 • Rendering help to the town municipalities with the work and processing of EU projects;
 • Creation of appropriate legislation of contemporary laws to regulate the relations between the investors, construction companies and designers;
 • Further synchronization of the national legislation with the one of the EU. Promoting the "Smart Building Technologies" standards;
 • Creation and realization of the government's urban and housing policy in the fields of modernization of the national housing fund; establishment of social housing fund for the needs of low income households and people in need;
 • Establishment of mobile and assembling housing fund in case of natural disasters, major industrial breakdowns and refugees;
 • Establishment of housing funds for students, disabled and elderly people;
 • Realization of projects in the field of development of national technical infrastructure;
 • Helping in solving any issues in the Public-Private Partnership (PPP);
 • Attraction of foreign investments in the field of construction industries for the realization of non-EU-funded projects;
 • Overall help for decrease of the unemployment in the construction sector;
 • Export of intellectual solutions and expertise in the field of construction in EU and non-EU countries. 

 


Les buts principaux du MPI

 

Le Ministère de Planification des Investissements (MPI) a été créé pour la première fois par le gouvernement de M. Plamen Orecharski. Au poste de ministre du MPI a été nommée M. Ivan Danov, un architecte et professeur à l'Université d'Architecture, de Construction et de Géodésie qui est entré en fonction au mois de mai 2013.

Le but principal du MPI est d'accorder une aide aux sociétés de construction bulgares dans leurs efforts à surmonter des difficultés accumulées dans les derniers 20 ans, après le changement du système politique du pays.

Maintenant le personnel du MPI travaille sur une analyse de la situation dans le domaine de construction et établit un plan d'action contenant des propositions et des idées concrètes.

Les buts principaux du MPI sont:

 • Création d'une carte cadastrale du pays (registre cadastral). Pour le moment seulement 18% du territoire du pays sont inclus dans une carte cadastrale; 
 • Aider des municipalités locales dans leurs activités sur les projets d'UE; 
 • Promotion d'une législation appropriée contenant des lois modernes pour régulation des relations entre des sociétés de construction, des architectes et des bureaux d'études; 
 • Synchronisation et harmonisation de la législation nationale avec de la législation européenne. Promotion du standard international "Smart Building Technologies";
 • Promotion et réalisation de la politique urbaine du gouvernement dans le domaine de la modernisation et d'élargissement des fonds nationaux des maisons ; création d'un fond national des maisons sociales, propriété des municipalités locales, et dédiées aux familles de revenus faibles; 
 • Création d'un fond national des maisons mobiles et démontables utilisables en cas de catastrophes naturelles et d'accidents industriels; 
 • Création d'un fond national des maisons pour les étudiants, les universitaires et des personnes âgées; 
 • Réalisation des projets dans le domaine de développement de l'infrastructure technique nationale; 
 • Aider à la résolution des problèmes dans le partenariat public-privé (PPP); 
 • Attirer des investissements étrangers dans le domaine de construction et d'industrie de travaux publics pour les projets non-financés par l'UE; 
 • Aider la baisse du niveau du chômage dans le secteur BTP'; 
 • Export des solutions intellectuelles et d'expertise dans le secteur de BTP à l'UE et aux pays non UE.