Министерството е администрация, която подпомага министъра на инвестиционното проектиране при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.