Проект 13-31-23/14.04.2014 „Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията" Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране.

ОП „Административен капацитет" - Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

Проект № 13-31-24/14.04.2014 г. "Качествени административни услуги към гражданите и бизнеса чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на инвестиционното проектиране" Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране.

ОП „Административен капацитет" - Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление".

Проект № А13-22-17/24.04.2014г. „Повишаване на професионализма и ефективността на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране" Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране.

ОП „Административен капацитет" - Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Проект BG161PO001-5.3.01-0076-С0002 „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014-2020 г." Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране,  дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство".

 

ОП „Административен капацитет" - Приоритетна ос  ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", Подприоритет  3.2. „Стандартна информационно - комуникационна среда и оперативна съвместимост" - проект „Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството".  Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране,  дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство" (на етап сключване на договор).