Съгласно Постановление № 367 на Министерски съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), следва да публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане за всеки работен ден. По същия ред ще се публикува информацията и от БАН, държавните висши училища, Националния фонд към Министерството на финансите и Държавен фонд „Земеделие".

Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА.

Код за вид плащане в СЕБРА

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се обработва и класифицира по кодове за вид плащане. Номенклатурата на кодовете за вид плащане е разработена и структурирана по икономически тип в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции за целите на агрегирания контрол и управление на касовите потоци в следните основни направления:

 • плащания за персонал;
 • плащания за текуща издръжка;
 • плащания за капиталови разходи;
 • трансфери за други бюджети;
 • плащания в частта на финансирането;
 • служебни банкови операции. 

Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА 

 • Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 
 • Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала 
 • Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 
 • Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски) 
 • Код 10 - Издръжка 
 • Код 18 - Други разход 
 • Код 20 - Разходи за лихви 
 • Код 30 - Текущи субсидии за предприятия 
 • Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 
 • Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 
 • Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 
 • Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 
 • Код 80 - Погашения по банкови заеми 
 • Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане 
 • Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88. 
 • Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи 
 • Код 91 - Теглене на левове в брой 
 • Код 92 - Закупуване на валута в брой 
 • Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 
 • Код 94 - Откриване на акредитив 
 • Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ 
 • Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 
 • Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити 
 • От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА В СЕБРА И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДНИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В КАЛЕНДАРА ОТДЯСНО.