Списък на сключените споразумения с общините за финансово подпомагане изработването на задание и проект за ОУПО 

------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
В А Ж Н О !!!

Поради големият интерес на общините Министерството на инвестиционното проектиране удължава срока за кандидатстване по процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост до 17 часа на 4 април 2014 г.

Набор от документи за кандидатстване за финансиране изготвянето на задание за общ устройствен план на община:

Списък на общините без задание за ОУПО