Профил на купувача

07.10.2014 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на улици в град Летница”

още ...
07.10.2014 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на централна част по ул. „Централна” и прилежаща територия, включваща част от кв.1, УПИ ІІ-796; кв.4, УПИ І-739; кв.7, УПИ ХV-740 в с. Щръклево, община Иваново, област Русе”

още ...
07.10.2014 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 село Малка Арда, община Баните”

още ...
01.10.2014 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Анализ на възможностите и вариантите за изграждане на комуникационно информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството и за внедряване на електронна/и административна/и услуга/и, която/които Звеното следва да предоставя“

още ...
10.07.2014 г.

Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 24 /двадесет и четири/ часова денонощна невъоръжена физическа охрана на сградата и имуществото в сградата на Министерство на инвестиционното проектиране /МИП/ и прилежащите паркоместа, осъществяване на видеонаблюдение на периметъра около сградата на МИП и осигуряване на пропусквателен режим в работно време в сградата и 24 часов пропусквателен режим на прилежащите паркоместа“

още ...
30.06.2014 г.

Публична покана с предмет „Система за архивиране на данните на сървърите на Министерство на инвестиционното проектиране“

още ...
30.06.2014 г.

Открита процедура с предмет: „Разработване на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията“ по проект „Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията“, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-23/14.04.2014 г.

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10