Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на централна част по ул. „Централна” и прилежаща територия, включваща част от кв.1, УПИ ІІ-796; кв.4, УПИ І-739; кв.7, УПИ ХV-740 в с. Щръклево, община Иваново, област Русе”