Профил на купувача

27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Изграждане на защитна стена за компютърната мрежа на Министерство на инвестиционното проектиране“

още ...
27.06.2014 г.

Публична покана с предмет „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, както и хотелско настаняване в чужбина за нуждите на министерство на инвестиционното проектиране“

още ...
27.06.2014 г.

Публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите по проект „развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията“ на министерство на инвестиционното проектиране”

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Крум” и ул. „Васил Левски” в с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора”

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет: „Разработване и въвеждане на Система за управление на качеството в Министерство на инвестиционното проектиране“ в рамките на Договор № 13-31-24/14.04.2014 г. за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за асфалтиране на улици в община Велинград” с три обособени позиции: 1. Асфалтиране на улици в с.Пашови 2. Асфалтиране и подмяна на ВиК в с. Света Петка 3. Асфалтиране на улици в с. Драгиново“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: Частично благоустрояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град Джебел, община Джебел”

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10