Открита процедура с предмет: „Разработване и въвеждане на Система за управление на качеството в Министерство на инвестиционното проектиране“ в рамките на Договор № 13-31-24/14.04.2014 г. за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”