Публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите по проект „развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията“ на министерство на инвестиционното проектиране”