Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: Частично благоустрояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град Джебел, община Джебел”