Обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 24 /двадесет и четири/ часова денонощна невъоръжена физическа охрана на сградата и имуществото в сградата на Министерство на инвестиционното проектиране /МИП/ и прилежащите паркоместа, осъществяване на видеонаблюдение на периметъра около сградата на МИП и осигуряване на пропусквателен режим в работно време в сградата и 24 часов пропусквателен режим на прилежащите паркоместа“