Открита процедура с предмет: „Разработване на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията“ по проект „Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията“, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-23/14.04.2014 г.