Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 село Малка Арда, община Баните”