Открита процедура с предмет "Инженеринг (проектиране и строителство) на рехабилитация на улична мрежа в община Казанлък” с обособени позиции: 1. Рехабилитация на улична мрежа в с. Хаджидимитрово; 2. Рехабилитация на улична мрежа в с. Долно Изворово.