Публична покана "Осигуряване на информация и публичност за нуждите на МИП по проекти, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет"