Покана за поръчка с предмет: „Провеждане на специализирани обучения за служителите на МИП по проект „Повишаване на професионализма и ефективността на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране“