Профил на купувача

12.11.2014 г.

СПРАВКА за извършените плащания по сключени договори за обществени поръчки в МИП за периода от 05.11.2014 г. до 10.11.2014 г.

още ...
06.11.2014 г.

СПРАВКА за извършените плащания по сключени договори за обществени поръчки в МИП за периода от 29.10.2014 г. до 05.11.2014 г.

още ...
30.10.2014 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на проекти на наредби по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради” Обособена позиция № 2 „Изготвяне на проект на Наредба за технически изисквания и безопасна експлоатация на временни съоръжения в строителството” Обособена позиция № 3 „Предложение за отмяна на норми и нормативни актове за видовете строителни конструкции и разработване на предложения с национални изисквания” Обособена позиция № 4 „Анализ на действащите технически нормативни актове и проучване на европейските практики за проектиране на защитата на сгради от радон, и доклад с предложение за допълнение на действащите актове или за изработване на нов нормативен акт за ограничаване на нивата на радон“

още ...
29.10.2014 г.

СПРАВКА за извършените плащания по сключени договори за обществени поръчки в МИП за периода от 24.10.2014 г. до 28.10.2014 г.

още ...
17.10.2014 г.

СПРАВКА за извършените плащания по сключени договори за обществени поръчки в МИП за периода от 13.10.2014 г. до 15.10.2014 г.

още ...
07.10.2014 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Централен парк и зелена площ в с. Бата”

още ...
07.10.2014 г.

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица с о.т 137 - о.т 136 - о.т 135 - о.т 134 - о.т 133 - о.т 132А - І етап в гр. Павел баня , община Павел баня, Област Стара Загора”

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10