Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Централен парк и зелена площ в с. Бата”