Покана за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица с о.т 137 - о.т 136 - о.т 135 - о.т 134 - о.т 133 - о.т 132А - І етап в гр. Павел баня , община Павел баня, Област Стара Загора”