Дирекцията подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по устройствено планиране на територията.

  • Координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, свързана с устройственото планиране.
  • Осъществява методическо ръководство и помощ и извършва мониторинг по прилагане на нормативната уредба в областта на устройственото планиране на територията.
  • Изготвя становища и съгласува проекти на концепции и схеми за пространствено развитие, на устройствени планове и техни изменения съгласно Закона за регионалното развитие, Закона за устройство на територията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  • Изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи, отнасящи се до устройственото планиране на територията.
  • Проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с устройственото планиране на територията.
  • Организира и осигурява дейността на Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране (НЕСИП) за разглеждане на проекти на общи устройствени планове, внесени за приемане по решение на Общинския съвет по реда на чл. 127, ал. 5 от ЗУТ.
  • Организира и осигурява дейността на НЕСИП за разглеждане на проекти на подробни устройствени планове и техните изменения и подпомага министъра като подготвя актовете за разрешаване изработването, приемането и одобряването на подробни устройствени планове и техните изменения за обекти с обхват до една област, които са определени с акт на Министерски съвет за обекти с национално значение и/или национални обекти, или са строежи от първа и втора категория с индикативна стойност над 10 000 000 лв., финансирани с публични средства.