Открита процедура с предмет Реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр. Искър, община Искър