Открита процедура с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град Джебел, община Джебел”