За свършеното и предстоящото в МИП

За свършеното и предстоящото в МИП 

Приоритети на министерството за периода юли-декември 2013 г.
и поставени цели за предстоящата година

 

Зелена светлина за инвестиционни проекти на общо 134,3 милиона лева
Приоритетна задача: Ефективен контрол на строителството на обекти с национално значение и строежи с индикативна стойност над 10 млн. лв.

До края на месец декември в Министерство на инвестиционното проектиране са постъпили 7 инвестиционни проекта за одобрение и издаване на разрешение за строеж в обхвата на правомощията на министъра на инвестиционното проектиране. Министерството разглежда, одобрява инвестиционни проекти и издава разрешения за строеж на обекти с национално значение, определени с акт на Министерския съвет, и за строежи от първа и втора категория, финансирани с публични средства с индикативна стойност над 10 млн. лв.

Към момента са одобрени пет от проектите на обща стойност над 134,3 млн. лева. Останалите проекти са в процес на доокомплектоване поради пропуски в предварителната подготовка на документите.

Разрешения за строеж са издадени на:

 • Община Несебър за проект: „Реконструкция и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води „Равда", гр. Ахелой (48 млн. лева).
 • Община Стамболийски за проект: „Инженеринг за изграждане на ПСОВ Община Стамболийски" (14,4 млн. лева).
 • Община Варна за проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" (34,4 млн. лева).
 • Община Кърджали - Пречиствателна станция за отпадни води (25,5 млн. лева).
 • Община Бяла, област Варна - Изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр.Бяла, местност „Глико" и „Чайка" (12 млн. лева).
 • "Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък", с местоположение: ПИ № 057001, местност „Мералъка", с.Овощник, община Казанлък, област Стара Загора.  

Финансова помощ за устройствените планове на общините

Приоритетна задача: Да се помогне на местното самоуправление и местната администрация при изработване и одобряване на общи устройствени планове.

 

Министерство на инвестиционното проектиране разработва програма със система от експертни критерии, чрез която да подбере общините, които ще получат целеви финансови средства за частично подпомагане на процеса по изработване на проекти за общи устройствени планове (ОУП).

През месец октомври 2013 г. МИП отправи конкретни въпроси до общините и областните администрации, с цел да се запознае с обезпечеността на териториите с общи устройствени планове, както и с нивото на развитие на техническата инфраструктура, благоустрояването на населените места и осъществяването на проекти със социална насоченост.

Информация беше потърсена от всички общини и областни администрации на Република България и 86% от тях използваха възможността да представят проблемите, които срещат в областта на устройственото планиране на територията. Продължават да се получават писма-отговори от общини.

Анализът на систематизираната информация е основата, на която експертите на МИП ще съдействат на общините при прилагането на държавната политика за устройствено планиране на територията, включително и с финансови средства. Предвиденият в бюджета за 2014 година финансов ресурс за обезпечаване на този приоритет е 5 милиона лева.

 


30 хиляди сигнала в ДНСК за 5 месеца

Приоритетна задача: Да се съблюдава законосъобразността на разрешеното и извършвано строителство.

 

От началото на месец юли до края на ноември 2013 г. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) извърши 3 729 проверки на строежи за установяване законосъобразността на разрешеното и извършвано строителство и съответствието му с издадените строителни книжа.

Установените нарушения на Закона за устройство на територията са 47; в резултат са издадени 344 индивидуални административни акта. Административните нарушения са 268, а издадените 127 наказателни постановления са на обща стойност 271 850 лв.

Съгласно нормативната уредба, районните и общинските администрации уведомяват ДНСК за издадени от тях разрешения за строеж. През последните 5 месеца са получени 11 373 такива уведомления за 14 121 разрешения за строеж. На тази база органите на ДНСК са извършили 12 832 служебни проверки. В резултат от тях са вписани забележки за промени в инвестиционните намерения след издаване на разрешенията за строеж и за извършени нарушения по ЗУТ са образувани 82 административнонаказателни производства срещу главни архитекти и длъжностни лица на общинските/районните администрации.

ДНСК контролира дейността на участниците в строителството чрез извършени 2286 проверки на строежи от първа до четвърта категория. С цел недопускане и отстраняване  на незаконно строителство, на територията на страната от юли до декември 2013 г. са премахнати общо 343 незаконни строежи.

Част от работата на ДНСК е да издава разрешения за въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория. В изпълнение на тази функция за последните 5 месеца са  издадени 1 688 разрешения за ползване.

През разглеждания период в Дирекцията са обработени 30 308 постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица.

 

13 областни града и Черноморието ще имат кадастрални карти

Приоритетна задача: Да се възстанови и ускори дейността по създаване и поддържане на кадастралните карти и регистри, което гарантира и защитава собствеността на гражданите.

 

През 2014 г. ще стартира създаването на кадастрална карта за 40 населени места и осем района на столицата. За останалите райони на София вече е изготвена кадастрална карта и предстои покритието на картата да обхване последните осем района на града: Слатина, Подуяне, Илинден, Изгрев, Красно село, Възраждане, Лозенец и Триадица.

Сред населените места, включени в кадастралните приоритети за следващата година, са 13 областни центъра като Казанлък, Свиленград, Костинброд, Бяла, Радомир, Аксаково, Брегово, Бяла Слатина и др.

Министерството на инвестиционното проектиране предвиди в бюджета за
2014 г. средства в размер на 10 милиона лева, необходими на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за изпълнение на дейността по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

В следващите 12 месеца ще приключи и работата по създаването на специализирани карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. До момента такива има за морските плажове и дюните, но предстои да се изготвят и за останалите обекти - лагуни, лимани, влажни зони, брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжения.

Планираната дейност включва също определяне на границите на охранителни зони "А" и "Б" по Черноморското крайбрежие. За реализирането на тази задача приоритетно ще бъде създадена кадастрална карта на 29 населени места в областите Варна и Бургас.

С подготвяния през последните три месеца проект на ЗИД на ЗКИР, (който вече влезе в пленарна зала на НС), ще се създаде възможност за подобряване реда за създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, разширяване съдържанието на кадастралната карта с данни за самостоятелните обекти, разположени в съоръжения на техническата инфраструктура и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, поддържане и финансиране на специализирани карти за устройствено планиране, решаване на процедурни и технически въпроси, свързани с поддържането и предоставянето на данни от кадастралната карта чрез информационната система на кадастъра и др.

Разработен е и проект за „Наредба за създаване, обновяване, поддържане и приемане на цифрова едромащабна топографска карта в мащаби 1:5 000 и 1:10 000".

 

Съвременен подход в жилищната политика

Приоритетна задача: Прилагане на жилищна политика, отговаряща на съвременните стандарти.

 

Направеният анализ от експертите на Министерство на инвестиционното проектиране сочи, че е необходима нова, адекватна на съвременните изисквания жилищна политика. До момента жилищната система в България няма ефективно работещи институции на централно и местно ниво. Жилището е обект само на пазарните правила, общественият жилищен сектор е сведен до символичните 3%.

За да реализира планираната политика в тази област, МИП обработи и анализирана информация от всички общини в страната относно наличието на социален сграден фонд, подготвените проекти, възможностите и необходимостта от изграждане на различни видове социални жилища.

Вече е проучено действащото законодателство и добрите практики в най-напредналите европейски страни с традиции в изграждането и управлението на социални жилища и с иновативни жилищни политики. В резултат започна работата по създаване на съвременна българска нормативна рамка (кодекс), включваща основни закони в териториално-устройственото планиране, проектиране, строителство, стопанисване и управление на жилищния фонд.

Във връзка с V национален доклад по въпросите на биоразнообразието бяха извършени задълбочени проучвания и набелязани мерки за взаимната обвързаност на екосистемите с жилищната среда и тяхното взаимодействие, което следва да залегне в стратегическия план  за опазване на  биологичното разнообразие за периода до 2020 г. Съвместно с Агенцията по геодезия, картография и кадастър беше извършен анализ и се набелязаха конкретни мерки по начина на отразяване на местообитанията и различните рискови и защитени територии в наличните общодостъпни интерактивни информационни системи.

Експертите на министерството проведоха редица срещи и консултации с неправителствени организации, чрез които бяха очертани рамки за съвместни действия. В ход са и дейности по проучване и изграждане на нова материална база за социални жилища, включително и по въпросите, свързани с малцинствените групи.


 

Нови закони за устройственото планиране и строителството

Приоритетна задача: Намаляване на регулаторната тежест в инвестиционния процес.

 

През 2013 г. Министерство на инвестиционното проектиране изготви предложение за промени в Закона за устройство на територията, с които се цели улесняване на инвестиционния процес.

За следващата година е предвидено създаване на изцяло нови нормативни актове. С въвеждането на отделни закони за устройственото планиране и за строителството се цели ясно разграничаване на процесите, отговорностите и изискванията в областта на устройственото планиране и на проектирането и строителството, следвайки на принципите на устойчивото развитие.

Само в последните три месеца на 2013 г. са разработени и хармонизирани с европейското техническо законодателство (Директива 89/106/ЕЕС и Регламент ЕС
№ 305/2011 за строителните продукти) наредби/проекти в областта на:

 • проектиране на строителни конструкции по така наречените еврокодове;
 • технически паспорти на строежите;
 • проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обществени сгради за образование и наука, здравеопазването, културата и изкуствата;
 • осигуряване на безопасност при пожар при проектиране и експлоатация на строежите;
 • изграждане и експлоатация на спортни обекти;
 • устройство, безопасност и технически изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти и др.

 

Чрез успешното прилагане на Националната система за оценяване на строителните продукти през 2013 г. 17 лица получиха разрешение от министъра на инвестиционното проектиране за оценяване на строителни продукти, които са нотифицирани пред Европейската комисия и държавите членки на Европейския съюз. На тази база са извършени повече от 12 годишни проверки.

 

Управление на качеството в предоставяните услуги на гражданите и бизнеса

Приоритетна задача: Оптимизиране на процесите и непрекъснато повишаване на квалификацията на служителите на министерството.

 

Министерство на инвестиционното проектиране разработи и реализира конкретни проектни предложения за изграждане и укрепване  на административния капацитет на ведомството и неговите специализирани структури.

В момента успешно се изпълнява проект „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014 - 2020 г." Стартира и изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за създаване на електронна страница, която да подпомага изпълнението на функциите на звеното за контакт по Регламент ЕС № 305/2011 относно продукти в строителството.

През месец ноември 2013 г. са разработени, окомплектовани и подадени други три проектни предложения за участие на МИП по (ОПАК):

- „Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията" - подприоритет 3.1.

- „Качествени административни услуги към гражданите и бизнеса чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на инвестиционното проектиране" - подприоритет 3.1

- „Повишаване на професионализма и ефективността на служителите на Министерство на инвестиционното проектиране" - подприоритет 2.2.

Потенциалната реализация на трите предложения на обща стойност 1 198 000 лева ще допринесе съществено за ефективността на администрацията, оптимизирането на процесите в министерството и за гарантирането на бързо и качествено административно-техническо обслужване на гражданите.

По инициатива на Министерския съвет, представители на Министерство на инвестиционното проектиране са включени в работната група за разработване на Националната програма за публично-частно партньорство (ПЧП) за периода 2014-2020 г. като един от основните фактори за икономически растеж в условия на криза.

 

Completed work and upcoming tasks at Ministry of Investment Planning. 

Priorities of the Ministry for the period July to December 2013 and set goals for the forthcoming year.Green light for investment projects to a total amount of EUR 68.8 million (BGN 134.3 million). 

Priority task: To implement an effective control of construction sites of national significance and of construction works of indicative value of over EUR 5.1 million (BGN 10 million). 

   

Financial assistance assured for the municipalities' site development plans.   

Priority task: To assist to the local authorities and to the local administration in elaborating and adopting of general site development plans.

 

30 thousand alerts filed at Directorate for National Construction Supervision (DNSK) for the last 5 months.

Priority task: To observe the lawfulness of permitted construction and construction performed.

 

Cadastral maps for 13 regional centers as well as the Black Sea area.  

Priority task: To reinstate and accelerate work on the creation and maintenance of cadastral maps and registers, thus ensuring and protecting the property of Bulgarian citizens.

 

Contemporary approach to housingpolicy.

Priority task: To implement a housing policy according to the modern standards.
 

Initiating of new legislative acts for site development planning and construction. 

Priority task: To reduce the regulative burden in the investment process.

 

Management of the quality in services provided to citizens and business.  

Priority task: To optimize the work process and continuously to improve the qualification of employees of the Ministry.