ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване на проекти на наредби по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради” Обособена позиция № 2 „Изготвяне на проект на Наредба за технически изисквания и безопасна експлоатация на временни съоръжения в строителството” Обособена позиция № 3 „Предложение за отмяна на норми и нормативни актове за видовете строителни конструкции и разработване на предложения с национални изисквания” Обособена позиция № 4 „Анализ на действащите технически нормативни актове и проучване на европейските практики за проектиране на защитата на сгради от радон, и доклад с предложение за допълнение на действащите актове или за изработване на нов нормативен акт за ограничаване на нивата на радон“